Επέκταση εργοστασίου

Το 1996 γίνεται επέκταση του εργοστασιακού χώρου και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να μπορεί να καλυφθεί η αύξηση της επιλεγμένης χοντρικής παραγωγής.